VÝCHOVNÝ PORADCE

Výchovný poradce:

Mgr. Pavlína Planková

E-mail: reditelka.plankova@zssychrov.cz

Telefon: +420 736 509 754  

Konzultační hodiny:

dle předchozí dohody.

Činnost výchovné poradkyně je zaměřena zejména na:

- poskytování metodické, koordinační, informační a poradenské služby ve škole

- spolupráci s třídními učiteli, dalšími pedagogickými pracovníky a rodiči

- sledování a evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- zajišťování vyšetření žáků v PPP, spolupráci při tvorbě IVP

- konzultace v případě výchovných, výukových či sociálních problémů

- kariérové poradenství ( volba povolání)

- zprostředkování spolupráce odborných poradenských zařízení

- depistáž a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost