SPOLEK PRO ZŠ SYCHROV


V tomto školním roce byl založen Spolek pro ZŠ Sychrov, který má za cíl podporovat a zkvalitňovat výchovně vzdělávací proces na naší škole, rozvíjet mimoškolní činnosti a aktivní využití volného času dětí.


Výbor spolku:

Předseda: Mgr. Markéta Sedláčková

Místopředseda: Magda Poláchová

Účetní: Věra WandrolováIČO: 198 67 298

Číslo účtu: 2002830971 / 2010Cíle spolku:

  • přispívá ke zkvalitnění výuky (např. nákupem učebních pomůcek) a na volnočasové aktivity dětí organizované školou
  • nakupuje hry, papírenský materiál a potřebné vybavení školní družiny a školního klubu
  • hradí odměny žákům na konci školního roku
  • podílí se na soutěžích pořádaných školou (např. soutěže v AJ, M, sportovní turnaje, přírodovědné soutěže, soutěže školní družiny) a dalších akcích školy (např. vánoční jarmark, velikonoční dílny, Pohádkový les,) zakoupením materiálu a odměn pro děti
  • přispívá na poznávací výlety a exkurze dětí organizované školou, na dopravu dětí na soutěže mimo Vsetín


Dary:

Dárce má možnost přesně určit, jak bude jeho dar použit, na co konkrétně chce přispět. Tato informace je uvedena v darovací smlouvě. U darů ve výši 1000,- Kč a více vystavujeme vždy darovací smlouvu, u menších darů na požádání.

Podrobný výčet výdajů je uveden ve výročních zprávách za příslušné kalendářní roky.


Příspěvky do Spolku pro ZŠ Sychrov:

Zdrojem finančních prostředků jsou dary a dotace získané na konkrétní projekty. Spolek přispívá na nákup učebních pomůcek, na sportovní vybavení pro děti, na hry a vybavení do ŠD a ŠK, na odměny pro žáky při soutěžích pořádaných školou a odměny na konci školního roku, na mimoškolní činnosti dětí (výlety, sportovní a kulturní akce).


Chceme vás poprosit finanční dar. Peníze lze zaslat převodem na učet:

2002830971 / 2010 – Fio banka Vsetín

Při zaslání uveďte ve zprávě pro příjemce příjmení dítěte a třídu. U darů ve výši 1000,- Kč a více vystavujeme vždy darovací smlouvu, u menších darů na požádání.

Vložte svůj text...