Které děti nastoupí do školy


Zákonný zástupce je povinen přihlásit své dítě k povinné školní docházce 

v době od 1. do 30. dubna 2023.

To znamená, že i rodiče, kteří z různých důvodů nestihnou splnit tuto povinnost ve dnech zápisu vyhlášených základními školami (např. při pobytu v zahraničí), mají do konce dubna čas vybranou školu navštívit a dítě přihlásit. 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. 
Letos tedy budou do prvních tříd zapsány děti, které se narodily do 31. srpna 2017. Dítě narozené od 1. září 2017 do 30. června 2018 může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2017 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do června 2018 pak doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy je povinen přednostně přijmout ředitel této spádové školy. Rodiče mají však právo zvolit pro žáka kteroukoliv jinou základní školu a jít k zápisu přímo do této vybrané školy. 

Registrační systém k zápisu, který provozuje vsetínská radnice, byl spuštěn 1. března 2023 a budoucího žáka zde mohou jeho zákonní zástupci zaregistrovat k zápisu ve vybrané škole až do 30. března 2023. Zde si mohou zájemci i předem rezervovat datum a přesný čas zápisu.