Oznámení o zápisu

Oznámení o zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 Podle ustanovení § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamují ředitelé základních škol zřizovaných městem Vsetín místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2022/2023:  

Doba zápisu

 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 stanovují dobu zápisu k základnímu vzdělávání takto:  úterý 5. dubna 2022 od 10:00 hodin do 12:00 hodin a od 14:00 hodin do 16:00 hodin ve středu 6. dubna 2022 od 10:00 hodin do 12:00 hodin a od 14:00 hodin do 16:00 hodin

Místo zápisu  

Místem zápisu k základnímu vzdělávání je příslušná základní škola. 

Organizace zápisu

1. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. (ustanovení § 36 odst. 4 platného školského zákona). 

2. Žádosti o přijetí dítěte do 1. ročníku základního vzdělávání si mohou zákonní zástupci dětí vytvořit a zaregistrovat dítě k zápisu na www.zapis-zs-vsetin.cz od 01. března do 30. března 2022. 

3. Rodiče (zákonní zástupci) přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz. 4. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zapsány budou děti, které se narodily do 31. srpna 2016. Dítě narozené od 1. září 2016 do 30. června 2017 může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2016 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do června 2017 doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

5. O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. 

6. Rodiče (zákonný zástupce) mají právo zvolit pro žáka jinou než spádovou školu. V tomto případě zákonný zástupce přihlásí dítě k zápisu na vybrané základní škole. Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 

Školské obvody spádových ZŠ na území města Vsetín jsou stanoveny vyhláškou města Vsetín č. 3/2018 z 23. 04. 2018.

l. Základní škola Vsetín, Luh 1544 ULICE: Červenka, Dlúhé, Hanžlov I, Hanžlov II, Havlíčkova, Jasenice, Jasenická, Kobzáňova, Luh, Malý Skalník, Na Kamencoch, Na Stráni, Nad Kovárnou, Nová cesta, Pod Strání, Smetanova od řeky Bečvy ke křižovatce u Růžičků, Stará cesta, Sušilova, Svornosti, Šibeňák, Terasy, Tichá, U Koupaliště, U Skláren, Velký Skalník, Za Díly, Za Zastávkou, Zbrojovácká 

2. Základní škola Vsetín, Ohrada 1876 ULICE: Dětská, Generála Klapálka, Hluboké, Horská, Lesní, Lidická, Luční, Na Plavisku, Nad Školou, Nádražní, náměstí Svobody, Nemocniční, Nepřejov, Ohrada, Ruská, Slovenská, Smetanova od ulice Svárov po řeku Bečvu, Svárov č. p. 1080, Turkmenská, Tyršova, U Bečvy, U Hřiště, U Huti, U Splavu, Žerotínova. Škola je spádová pro obec Ústí a obec Janová. 

3. Základní škola Vsetín, Rokytnice 436 ULICE: Amerika, Benátky, Janišov, Korejská, Krátká, Machalův Dvůr, Michala Urbánka, Moskva, Na Dolansku, Na Hrázi, Na Lapači, Na Rovině, Na Rybníkách, Okružní, Pod Bečevnou, Pod Žamboškou, Poschla č. p. 2083, Příčná, Rokytnice, Sadová, Srní, Štěpánská od železniční trati k úřadu práce, U Křivačkárny, U Trati, Záviše Kalandry 

4. Základní škola Vsetín, Sychrov 97 ULICE: 4. května, Bratří Hlaviců, Dolní Jasenka, Hluboká cesta, Horní Jasenka, Horní náměstí, Hrbová, Jabloňová, Jasenecká, Jiráskova č. p. 409 a č. p. 1126, Mládí, MUDr. Františka Sovy, Na Kopečku, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Na Výšině, Nad Zámkem, Palackého, Plotky, Pod Babykou, Pod Pecníkem, Pod Vršky, Pod Zakopaniců, Podsedky, Příkrá, Radniční, Rodinná, Strmá, Sychrov, Trnková, Za Zámkem, Zahrádky. 

5. Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 ULICE: Bobrky, Dělnická, Dolní náměstí, Družby, Družstevní, Duhová, Dukelská, Hlásenka, Jiráskova s výjimkou č. p. 409 a č. p. 1126, Josefa Sousedíka, Konečná, Lázky, Matouše Václavka, Mostecká, Na Příkopě, Ohýřov, Poschla č. p. 2082, Potůčky, Semetín, Smetanova od kruhového objezdu u SBD po ulici Svárov, Svárov mimo č. p. 1080, Školní, Štěpánská od kruhového objezdu u Sokolovny k železniční trati, Tataláky, Těšíkov, V Zahrádkách, Václavkova, Veselá, Vesník, Zahradní, Zelená. Škola je spádová pro obec Malá Bystřice.