ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název školy Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Adresa školy MUDr. Františka Sovy 97, 755 01, Vsetín
60990465
Bankovní spojení ČSOB Vsetín, č. ú.: 101039676/0300

 • V současné době má škola 426 žáků od 6 do 15 let (z toho 9 v individuálním vzdělávání a 3 v zahraničí)

Telefon

 • kontakty do jednotlivých úseků ZDE


E-mail

 • ředitel: reditel@zssychrov.cz
 • zástupci: zastupceBohac@zssychrov.cz, zastupcePlankova@zssychrov.cz
 • ekonomka: ekonomsychrov@zssychrov.cz
 • kancelář: sekretariat@zssychrov.cz


Adresa internetové stránky www.zsvsetinsychrov.cz


Právní forma Příspěvková organizace
Název zřizovatele Město Vsetín, Svárov 1080, 75524 Vsetín, www.mestovsetin.cz
Součásti školy

 • Základní škola IZO: 060 990 465
 • Školní družina IZO: 120 400 383
 • Školní jídelna IZO: 103 092 773


IZO ředitelství 600149803 


Vedoucí a hospodářští pracovníci

 • Mgr. Michal Molek, MBA - ředitel školy
 • Mgr. Jakub Boháč - zástupce statutárního orgánu ŘŠ, ZŘŠ pro 2. stupeň
 • Mgr. Pavlína Planková - zástupce ŘŠ pro 1. stupeň
 • Ing., Bc. Vlasta Janků - zástupce ŘŠ pro ekonomiku a provoz
 • Petra Oth - vedoucí školní jídelny
 • Věra Wandrolová - vedoucí školní družiny a školního klubu


Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) Organizace je základní škola se školní družinou a školní jídelnou. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 


LOGO ŠKOLY (AUTOR: DAVID MOLEK)

celkový vzhled loga: objímající se postavy (partnerství, přátelství, osobnostní a sociální výchova), květ (příroda, nově se rodící plod), spirála (trvalý růst, celoživotní vzdělávání)