JÍDELNÍČEK


Značení alergenů je pouze informační požadavek

  • Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování - např. restaurací, jídelen, sociálních ústavů, nemocnic, prodejen, pekáren apod. Od 13. prosince 2014 je povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.
  • Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.
  • Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen "jasně a zřetelně označit" (toto není blíže specifikováno). Obecně lze odvodit, že se jedná o takové značení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna, nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
  • Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nemůže brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto přecitlivělost si musí každý strávník nebo zástupce strávníka sám "uhlídat". Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, případným žádostem tak nelze vyhovět. Školní jídelna má funkci pouze informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
  • Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku číslem označující alergen. V blízkosti jídelního lístku bude vyvěšen seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které se používají ve školní jídelně při výrobě jednotlivých pokrmů.
  • Školní jídelna zajišťuje stravování žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen.
  • Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenních složek, u kterých je vědecky dokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergii nebo nesnášenlivost představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.
  • Označování pokrmů spadá do gesce Ministerstva zdravotnictví.
  • Jídelní lístek je vždy vyvěšen přímo v jídelně, ve sborovně, v prostorách ŠD a ŠK (na nástěnce) a na webových stránkách.