VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ

Vnitřní řád školní jídelny vychází především z vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, a vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a provozního řádu školy.

Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro žáky, studenty (týká se i studentů vykonávající praxi v daném zařízení) a zaměstnance školy. Vnitřní řád školní jídelny určuje podmínky pro přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizuje výdeje stravy a způsob úhrady za školní stravování.

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.


VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 1. Každý zájemce o školní stravování vyplní písemnou přihlášku a odevzdá ji v kanceláři školní jídelny.

 2. Do školní jídelny je vstup povolen pouze stravujícím se žákům, zaměstnancům školy, cizím strávníkům s platnou přihláškou ke stravování a rodičům, kteří vyzvedávají oběd nemocnému žákovi.

 3. Žáci vstupují do jídelny po třídách v doprovodu učitele, a to v době od 11:45 - 13:45 hodin. V případě konání mimořádných akcí i jinak dle dohody.

 4. Stravu podávanou v rámci školního stravování konzumují žáci, zaměstnanci školy a ostatní osoby přihlášené ke stravování ve školní jídelně. 

 5. Dohled nad nezletilými strávníky zajišťuje pedagogický dozor, který sleduje chování žáků, dbá na dodržování hygieny a bezpečnosti a zamezuje vstup do jídelny osobám, které se zde nestravují.

 6. V první den neplánované nepřítomnosti mají žáci možnost si oběd vyzvednout do jídlonosiče. Další dny je nutné obědy odhlásit. Pokud tak neučiní, musí hradit oběd v plné výši, včetně provozních a mzdových nákladů. 

 7. Do jídlonosičů odebírají stravu jen žáci v první den nemoci a cizí strávníci v doplňkové činnosti. Pro odběr do jídlonosičů je zřízeno samostatné výdejní místo. Strávníci odebírající oběd ve školní jídelně do jídlonosičů jsou poučeni, že pokrm je určen k přímé spotřebě bez skladování.

 8. Zaměstnanci školy mají nárok na dotovaný oběd v případě, že odpracují alespoň 3 hodiny. Po dobu nemoci, dovolené, služební cesty nebo náhradního volna musí uhradit náklady na oběd v plné výši nebo oběd odhlásit.

 9. Odhlásit a přihlásit oběd lze telefonicky, e-mailem nebo osobně v kanceláři školní jídelny do 13:00 hodin předešlého dne.

 10. Platba stravného probíhá zálohově na následující měsíc. 

 11. Způsob úhrady stravného - inkasním příkazem nebo poštovní poukázkou A.

 12. Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu na nákup potravin. Výše finančního normativu se určí v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, podle cen potravin v místě obvyklých.

 13. Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 3. Za školní rok se považuje období od 1. září daného roku do 31. srpna následujícího kalendářního roku.

          1. strávníci 7 - 10 let

          2. strávníci 11 - 14 let

          3. strávníci 15 a více let

    14.  Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou uveřejněny na jídelním lístku.

    

    1. září 2019