VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ

Provozní řád vychází především z vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravovámí, vyhlášky č. 410/2005 Sb Ministerstva zdravotnictví,Kterou se stanoví hygienické požadavky na provoz škol, školních zařízení a některých školních zařízení, vyhlášky č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a provozního řádu školy.

Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky a studenty (týká se i studentů vykonávající praxi v daném zařízení). Provozní řád školní jídelny určuje podmínky pro přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizuje výdaje stravy a způsob placení za školní stravování.

  1. Každý zájemce o stravování vyplní písemnou přihlášku a odevzdá v kanceláři ŠJ.
  2. Žáci vstupují do jídelny po třídách v doprovodu učitele a to v době od 11:45 - 13:40 hodin. V případě konání mimořádných akcí i jinak dle dohody.
  3. Stravu podávanou v rámci školního stravování konzumují žáci a zaměstnanci základní školy ve školní jídelně. Do jídlonosičů odebírají stravu jen žáci v 1. den nemoci a cizí strávníci v doplňkové činnosti. Pro odběr do jídlonosičů je zřízeno samostatné výdejní místo. Strávníci odebírající oběd ve školní jídelně do jídlonosičů byli poučeni, že pokrm je určen k přímé spotřebě bez skladování.
  4. Zaměstnanci mají nárok na dotovaný oběd v případě, že odpracují alespoň 3 hodiny. Po dobu nemoci, dovolené, služební cesty nebo náhradního volna musí uhradit náklady na oběd v plné výši nebo oběd odhlásit.
  5. Ohlásit a přihlásit oběd lze osobně v kanceláři ŠJ nebo telefonicky na čísle 571419792 a to do 13:00 hodin předešlého dne.
  6. Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu na nákup potravin. Jeho výše se určí v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze 2 vyhlášky č. 561/2004 sb. S účinností nové vyhlášky o školním stravování se žáci, kteří dovrší15 let a více, se řadí do finanční skupiny jako zaměstnanci školského zařízení.
  7. Za školní rok se považuje období od 1.9 daného roku do 31.8
  8. následujícího kalendářního roku.
  9. Forma úhrady stravného je buď poštovní poukázkou, nebo inkasním příkazem ze sporožirového účtu.