VNITŘNÍ ŘÁD ŠJ

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY


1. Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, a vnitřním řádem školy.

Školní jídelna zabezpečuje stravování žáků ZŠ v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a v rámci doplňkové činnosti poskytuje stravování cizím strávníkům.

Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro žáky, studenty (týká se i studentů vykonávající praxi v daném zařízení) a zaměstnance školy.

Školní stravování se řídí výživovými normami stanovenými v příloze č. 1 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, a rozpětím finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Vnitřní řád školní jídelny určuje podmínky pro přihlašování a odhlašování strávníků a jídel, organizuje výdeje stravy a způsob úhrady za školní stravování.

Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy:

Právo na stravování ve školní jídelně mají žáci v době jejich pobytu ve škole a zaměstnanci v době jejich minimálně tříhodinové přítomnosti na pracovišti.

Povinností zákonného zástupce žáka a zaměstnance školy je odhlásit si oběd v době nemoci, nebo se předem domluvit na jeho odběru za plnou cenu.

Strávník či zákonný zástupce strávníka je povinen neprodleně informovat vedoucí školní jídelny o změně údajů přihlášeného strávníka.

Žáci jsou povinni dodržovat hygienická pravidla, odnášet na vyhrazené místo použité nádobí a nepoškozovat zařízení a vybavení školní jídelny.

Žáci jsou povinni chovat se slušně, nekřičet a neběhat. Žáci, kteří se během čekání na oběd chovají nevhodně, budou vykázáni mimo jídelnu a strava jim bude podána jako posledním.

Žáci jsou povinni uposlechnout pokynů všech zaměstnanců školy a školní jídelny. Žák za opakované a hrubé porušení kázně v jídelně a svých povinností, může být ze stravování vyloučen.

Do školní jídelny je vstup povolen pouze stravujícím se žákům, zaměstnancům školy, cizím strávníkům a rodičům, kteří vyzvedávají oběd nemocnému žákovi.

Žáci vstupují do jídelny po třídách v doprovodu učitele, a to v době od 11:45 - 13:40 hodin. V případě konání mimořádných akcí i jinak dle dohody.

Stravu podávanou v rámci školního stravování konzumují žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci přihlášené ke stravování ve školní jídelně.

Dohled nad nezletilými strávníky zajišťuje pedagogický dozor, který sleduje chování žáků, dbá na dodržování hygieny a bezpečnosti a zamezuje vstup do jídelny osobám, které se zde nestravují.

2. Přihlášení nových strávníků

Zájemce o školní stravování vyplní písemnou přihlášku. kterou odevzdá v kanceláři školní jídelny.

Na základě přihlášky ke stravování bude strávníkovi založen účet a budou mu (zákonnému zástupci) sděleny podklady k platbě.

Přihláška je platná po celou dobu školní docházky.

3. Odhlašování obědů

Strávník se může kdykoliv ze stravování odhlásit.

Odcházející žáci 9. tříd jsou ze stravování odhlášeni automaticky. Ostatní žáci, kteří např. přestupují na jinou školu, se musí ze stravování odhlásit sami. Pokud tak neučiní, je povinen obědy uhradit v plné výši.

Pokud se strávník od nového školního roku rozhodne obědy neodebírat, je nutné, aby se ze stravování odhlásil. Pokud tak neučiní, je v novém školním roce automaticky ke stravování přihlášen a je povinen obědy uhradit v plné výši.

Odhlašování stravy probíhá osobně, telefonicky, či e-mailem nejpozději den předem do 13.00 hodin.

Za neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

4. Ceník

Děti:

7 - 10 let: 23 Kč

11 - 14 let: 25 Kč

15 a více let: 27 Kč

Zaměstnanci školy: 27 Kč

Cizí strávníci: 63 Kč

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Za školní rok se považuje období od 1. září daného roku do 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Pokud si zaměstnanec neodhlásí oběd a současně neodpracuje minimálně 3 hodiny, zaplatí oběd v plné výši.

5. Způsob úhrady stravného

  • složenkou
  • svolením k inkasu

Číslo účtu ŠJ: 17933851/0100

Termín úhrady: 15. den v měsíci

6. Výdej obědů

pro žáky a zaměstnance školy 11.45 - 13.45 hod.

do jídlonosičů pro nemocné děti 11.20 - 11.40 hod., 12.15 - 12.30 hod., 13.15 - 13.30 hod.

pro cizí strávníky konzumující oběd ve školní jídelně 11.20 - 11.45 hod.

do jídlonosičů pro cizí strávníky 11.20 - 11.40 hod.

ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ: nejpozději do 13 hodin den předem

Při odběru do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady. Jídla vydávaná do jídlonosičů jsou určena k okamžité spotřebě, bez skladování.

Výdej obědů prostřednictvím čipu přes terminál. Čip obdrží strávník v kanceláři školy. V případě jeho ztráty se dostaví strávník do kanceláře školy a zažádá o vydání čipu nového.

7. Výdej obědů do jídlonosičů

V první den neplánované nepřítomnosti mají žáci možnost si oběd vyzvednout do jídlonosiče.

Do jídlonosičů mohou odebírat stravu jen žáci v první den nemoci a cizí strávníci v doplňkové činnosti. Pro odběr stravy do jídlonosičů je zřízeno samostatné výdejní místo. Pokrm je určen k přímé spotřebě bez skladování.

Výdej obědů do jídlonosičů probíhá v časech:

pro nemocné děti 11.20 - 11.40 hodin

12.15 - 12.30 hodin

13.15 - 13.30 hodin

pro cizí strávníky 11.20 - 11.40 hodin

8. Vyúčtování

Přeplatky se po odhlášení ze stravování vrací v hotovosti nebo na účet strávníka uvedeného v Přihlášce ke stravování.

1. září 2020