NÁŠ PEDAGOG

Učitel by měl být člověk, kterého žák rád vidí..

Blanka Vaculík Pravdová

Můžeme sami sebe vnímat ne jako učitele, ale jako zahradníky. Zahradník rostliny "neroste"; snaží se poskytnout jim vše, co k růstu potřebují, a ony rostou samy.

John Holt

Mám jasně určený cíl a plán

Učím se z vlastních chyb

Neustále pracuji na svých silných stránkách

Ptám se sám sebe, co mohu udělat lépe

Buduji kolem sebe dobrý tým

Jdu za svým snem

Jsem připravený na cokoliv

Roger Federer

Obecné profesní předpoklady zaměstnance v naší škole

 • rozvinutá schopnost sebereflexe, včetně schopnosti učit se z chyb

 • schopnost přijímat a poskytovat užitečnou zpětnou vazbu

 • chuť k rozvoji sebereflexe a komunikačních dovedností

 • schopnost "nemít vždy pravdu"

 • tolerance a respekt k druhým

 • neformální lídr

 • proaktivní pozitivně naladěná osobnost k životu i k práci

 • pedagog - má přehled v současných trendech ve vzdělávání a zná pedagogické koncepty (konstruktivistická výuka, individualizace, kooperativní učení, gramotnosti apod.)

 • využívá nástroje efektivní komunikace a je schopen/a je dále trénovat

 • pracuje na svém profesním růstu a je ochoten podporovat profesní růst kolegů

 • schopnost podpory a realizace kolegiální podpory v naší škole

 • schopnost práce v týmu


Předpoklady kvality profesních činností pedagoga v naší škole

Předpokladem kvality profesních činností učitele je jeho jednání v souladu s etickými principy učitelské profese. To znamená, že učitel:

• dodržuje lidská práva. Nediskriminuje žáky, jejich rodiče ani své kolegy. Dokáže pozitivně pracovat s odlišnostmi pramenícími z původu, vyznání a pohlaví;

• používá závazné právní normy platné pro svou profesi;

• jedná v souladu s ochranou osobních údajů žáků, jejich rodin i svých kolegů;

• řídí se etickými hodnotami altruistického chování (úcta k člověku a jeho rozvoji, ochrana života, pomoc slabšímu, sounáležitost, láska k lidem apod.);

• při svých profesních rozhodováních vychází z pojetí dítěte jako rozvíjející se osobnosti;

• do třídy vnáší demokratické principy jednání, komunikace a soužití;

• je ochoten a schopen osvětlit svá rozhodnutí vztahující se k učení a výchově žáků - je odpovědný za prostředky, kterými instruuje a vychovává své žáky;

• jako součást třídního kurikula (aktuálně) zařazuje také etická témata, která se týkají nebo se mohou týkat jeho třídy (násilí, závislosti apod.).


Předpokladem kvality profesních činností učitele je rovněž nezbytná úroveň jeho profesních znalostí. Základní úroveň profesních znalostí učitele je garantována jeho kvalifikací, tj. ukončeným magisterským programem přípravného vzdělávání učitelů.

Profesní znalostní základna učitele zahrnuje zejména:

• pedagogické znalosti (se zvláštním důrazem na řízení a organizaci procesů vyučování);

• znalost vyučovaného oboru;

• didaktickou znalost obsahu, specifické propojení oboru, pedagogiky (didaktiky) i psychologie;

• znalost kurikula s ohledem na klíčové kurikulární dokumenty;

• znalost cílů, účelů a hodnot výchovy a vzdělávání i jejich filozofických a historických východisek;

• znalost vzdělávacího prostředí (v užším i širším slova smyslu);

• znalosti žáků a jejich charakteristik (pedagogicko-psychologické znalosti);

• znalost sebe sama.

KOMPETENČNÍ RÁMEC PROFESNÍCH KVALIT PEDAGOGA