Odklad povinné školní docházky


Kdo rozhoduje o odkladu povinné školní docházky vašeho dítěte?

O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonných zástupců dítěte, tedy vás. Pokud vám tedy paní učitelka v mateřské škole odklad doporučila, je to pouze podnět pro vás, jako rodiče, nikoliv závazná věc. Je to podnět pro rodiče, aby se nad možností odkladu zamysleli a zvážili návštěvu školského poradenského zařízení.


Kdy a kde je třeba podat žádost o odklad?

Zaregistrujte své dítě prostřednictvím elektronické aplikace na adrese www.zapis-zsvsetin.cz.

Vyberte si základní školu, kde budete žádat o odklad povinné školní docházky a dítě do dané ZŠ online zaregistrujte.

Systém dítěti přidělí registrační číslo a vygeneruje žádost o odklad, kterou lze vytisknout a podepsat.

Žádost o odklad povinné školní docházky je nutné podat do konce měsíce května. Většina rodičů tak činí přímo v době konání zápisů do 1. ročníku ve vámi vybrané škole nebo mimo zápis, krátce po něm a to nejpozději do konce měsíce května.


Co je k žádosti o odklad třeba doložit?

  1. Doporučující posouzení školského poradenského zařízení
  2. Doporučující posouzení odborného lékaře

Vzhledem k termínům, popsaným v odstavci výše, je vhodné si zajistit včas návštěvu školského poradenského zařízení i odborného lékaře. Jako odborný lékař je nejčastěji využíván pediatr, kterého dítě navštěvuje. Objednací lhůty v poradnách jsou však většinou o dost delší, než u dětských lékařů a je třeba s tím počítat. Výběr konkrétního školského poradenského zařízení a lékaře je na rodičích (resp. zákonných zástupcích) dítěte. 

Jaká "školská poradenská zařízení" mi dají potřebné vyjádření?

Nejčastěji se jedná o posouzení pedagogicko-psychologické poradny, zkráceně zřejmě znáte PPP. Je možné využít i jiná školská poradenská zařízení, například speciálně pedagogická centra, která jsou určena pro děti s různými speciálními potřebami.

Co se stane, pokud skutečně dojde k odložení povinné školní docházky?

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky v souladu se školským zákonem, současně poučí rodiče o povinnosti dalšího předškolního vzdělávání dítěte. Povinné předškolní vzdělávání se v tomto případě prodlužuje o další školní rok. Dítě, kterému byl udělen odklad, se musí v dalším školním roce zúčastnit zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání.

Co je dodatečný odklad povinné školní docházky?

Dodatečný odklad se vyřizuje v případě, že nebyl důvod zabývat se tímto v období zápisu, protože dítě se zdálo být na vstup do první třídy zralé, ale nakonec se ukáže, že po nástupu do první třídy je pro dítě zvládání školních povinností nad jeho síly. V tuto dobu lze vyřídit dodatečný odklad školní docházky a to v termínu od 1. září do 31. prosince nejpozději. Způsob vyřizování je odlišný, tím se ale budeme zaobírat v jiném článku.