ŠKOLSKÁ RADA


Co je školská rada?

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Jak vzniká školská rada?

Vznik školské rady vymezuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon). Školskou radu zřizuje zřizovatel školy (obec), který stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád.

Kdo může být členem rady?

Školská rada může mít 6 - 15 členů. Rodiče nezletilých žáků, popř. zletilí žáci a pracovníci školy do rady školy volí své zástupce. U většiny škol bude jedna třetina členů tvořena rodiči nezletilých žáků, popřípadě zletilými žáky, třetina zástupci pracovníků školy a třetina osobami, jež jmenuje zřizovatel školy.

Jak se volí členové rady?

Své zástupce do rady volí rodiče. Pedagogičtí pracovníci volí členy školské rady z řad zaměstnanců školy. Ostatní členy školské rady jmenuje zřizovatel školy. Funkční období školské rady je 3 roky.

Jaké jsou pravomoci školské rady?

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy


Členové školské rady na období 2021 - 2024


Zástupci rodičů:

Mgr. Ingrid Ezechýl

Mgr. Edita Slováčková

Zástupci zřizovatele:

Mgr. Pavel Bartoň

Ing. Jana Janovská

Zástupci zaměstnanců školy:

Mgr. Markéta Krůželová

Mgr. Šárka Zajíčková


Volební řád školské rady

Zápisy z voleb členů do školské rady

Jednací řád školské rady

Zápisy z jednání školské rady