Jak postupovat v den zápisu

Elektronická registrace

Prostřednictvím webové aplikace bude i v letošním školním roce součástí zápisu dětí do prvního ročníku základního vzdělávání na všech vsetínských školách.  

Rezervace k zápisu na vybraný čas

Aplikace umožňuje zákonnému zástupci rezervaci, kdy si můžete zamluvit předem vybraný den a čas zápisu. 

Příjem žádostí

Vyplněnou, vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí přinesou zákonní zástupci v době zápisu osobně do školy společně s rodným listem dítěte, občanským průkazem zákonného zástupce. Samotný zápis zaregistrovaných dětí bude probíhat na čtyřech pracovištích v naší školy. U vchodu školy bude náš pták Sychrovák, který rodiče navede na správné místo. Pokud nemají zákonní zástupci možnost tisku vygenerované žádosti nebo nemají možnost elektronické registrace, bude jim žádost vytisknuta ve škole nebo registrace provedena přímo u zápisu. 

V případě využití bezkontaktního způsobu přihlášení dítěte k zápisu je potřeba údaje v přihlášce doložit kopií rodného listu dítěte a doložením vyplněného vzorového souhlasu s tímto zpracováním osobních údajů. Kopie rodného listu bude použita výlučně za účelem ověření totožnosti dítěte v řízení o přijetí dítěte do základního vzdělávání. Ihned po ověření údajů v přihlášce škola uvedené dokumenty skartuje.

Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby: (podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Osobní podání ve škole v den zápisu

Do datové schránky školy: 7j2iabh se souhlasem se zpracováním osobních údajů

E-mailem s elektronickým podpisem  se souhlasem se zpracováním osobních údajů

Poštou  se souhlasem se zpracováním osobních údajů

Vhozením do poštovní schránky u vstupu do školy  se souhlasem se zpracováním osobních údajů

Průběh zápisu 

Jako první navštívíte registrační místnost, kde společně s paní Molkovou zkontrolujete všechny potřebné dokumenty. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Samotný zápis proběhne v místnosti dle vaší rezervace. Paní učitelka vaše dítě provede jednotlivými stanovišti, kde si budou společně povídat, kreslit a plnit zábavné úkoly. Pokud nejste zaregistrovaní a nemáte zarezervovaný termín a čas, budete čekat na volný termín v daný den. 


Rozhodnutí o přijetí

Podáním vyplněné žádosti o přijetí zákonným zástupcem v naší základní škole se zahájí správní řízení ve věci podané žádosti - rozhodování. Ředitelka základní školy rozhodne podle platného postupu základní školy pro přijímání dětí do prvního ročníku o přijetí či nepřijetí dítěte. Postup je jednotný pro všechny základní školy a je uveden v žádosti o přijetí. Tato fáze může trvat do 30 dnů od podání žádosti. Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín je stanoven dne 25. 04. 2024 od 8:30 - 11:30 hodin v kanceláři školy.


Zveřejnění výsledků

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení - v pátek 26. 04. 2024. V souladu se školským zákonem zveřejní škola seznam registračních čísel žadatelů (dětí), které přijala na základě podané žádosti, a to na veřejně přístupném místě v základní škole a na webových stránkách školy. Žadatelé (děti), jejichž registrační číslo přidělené ZŠ nebude na seznamu, nebyli v této škole přijati a zákonným zástupcům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí.