ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Organizace zápisu do 1. třídy

Z důvodu současných mimořádných opatření se zápis uskuteční pouze formálně, tzn. podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí ve škole, a to od pondělí 6. dubna do pátku 17. dubna 2020.

VZHLEDEM K SOUČASNÉ SITUACI PROSÍME o maximálním využití v současnosti běžných ICT nástrojů pro distanční komunikaci, tak aby k osobnímu podání docházelo pouze v ojedinělých případech. Děkujeme za pochopení!

Postup:

 1. Zaregistrujte se ZDE
 2. Vygenerované formuláře je nutno vytisknout, podepsat a následně doručit do školy jedním z následujících způsobů: (pozn.: případný tisk Vaší žádosti o přijetí nebo odklad lze provést i v uvedených termínech přímo na místě ve škole.)
 • do datové schránky školy (ID schránky: 7j2iabh )
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu: sekretariat@zssychrov.cz 
 • poštou - doporučeně
 • vhozením do schránky u hlavního vchodu do školy (obálku označte: "Zápis do 1. třídy")
 • osobní podání 

předáním u vrátnice školy v těchto termínech:

úterý 7.4.2020, 10:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00
středa 8.4.2020, 10:00 - 12:00 a 14:00 - 16:00
středa 15.4.2020, 10:00 - 11:00 a 15:00 - 16:00
pátek 17.4.2020, 10:00 - 11:00

V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy!

 • V případě využití bezkontaktního způsobu přihlášení dítěte k zápisu je potřeba údaje v přihlášce doložit kopií rodného listu dítěte a doložením vyplněného vzorového souhlasu s tímto zpracováním osobních údajů (ten je k dispozici ke stažení níže)
 • Každá škola garantuje, že kopie rodného listu dítěte bude použita výlučně za účelem ověření totožnosti dítěte v řízení o přijetí dítěte do základního vzdělávání. Ihned po ověření údajů v přihlášce škola uvedené dokumenty skartuje. 
 • Využije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení bez doložení uvedených dokladů, bude vyzván k doplnění či předložení těchto dokladů osobně k nahlédnutí. 
 • Zákonný zástupce není povinen využít bezkontaktní způsob přihlášení. 
 • Nevyužije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení, bude muset podat přihlášku osobně předáním ve škole s tím, že rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce bude muset předložit k nahlédnutí pro účely ověření údajů v přihlášce.
 • Rádi Vám se vším ohledně zápisu poradíme a pomůžeme v kanceláři školy nebo telefonicky na čísle 603 874 639. 
 • V rámci usnadnění organizace tříd (alternativní x tradiční) pro další školní rok prosíme o vyplnění údajů v Příloze k žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (viz. níže). Přílohu opět dodejte do školu společně se žádostí o přijetí a kopiemi dalších potřebných dokumentů.

Žádosti o odklad

 • V případě žádosti o odklad povinné školní docházky budou rodiče postupovat obdobně s tím, že nemusí vyplňovat dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku. 
 • Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 
 • Pokud zákonní zástupci nebudou mít tyto dokumenty fyzicky k dispozici v době zápisu, učiní tak v běžném termínu, tj. do 31. 5. 2020. 

A až to skončí...

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setká­ní se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, organizací, učiteli a prostory školy (tzv. motivační část zápisu)... Budeme se na vás těšit!

Další důležité informace

Z kapacitních a personálních důvodů bude ve školním roce 2020/2021 otevřena pouze jedna "alternativní třída" v počtu do 18 žáků. Celkem může být do 1. ročníku přijato 55 dětí.

Postup základní školy při přijímání dětí do prvního ročníku

Používané pojmy: 

 • spádová škola - základní škola se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu (§ 36 odst. 5 školského zákona) 
 • spádový obvod - školský obvod daný Obecně závaznou vyhláškou č.5/2017 města Vsetín O Stanovení školských obvodů spádových škol(§ 178 odst. 2 školského zákona) 
 • spádové dítě - dítě s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu základní školy 
 • nespádové dítě - dítě, které nemá místo trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy 
 1. Přednostně jsou přijímány spádové děti (v souladu s § 36 odst. 7 školského zákona). 
 2. V případě, že po přijetí spádových dětí zůstanou volná místa, budou na tato místa přijímány nespádové děti. 
 3. Pokud počet nespádových dětí bude vyšší než počet volných míst po přijetí spádových dětí, rozhodne o přijetí mezi nimi dle doplňkových kritérií 
 4. V případě rovnosti doplňkových kritérií, rozhodne o přijetí mezi dětmi los. 
 5. Způsob a termín případného losování určí ředitel(ka) základní školy. 
 6. Během doby od podání žádosti do vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí mají zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu. Termín stanoví ředitel/ka školy při zápisu. 
 7. Volná kapacita pro přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání v Základní škole Vsetín, Sychrov 97 je pro školní rok 2020/2021 55 dětí.

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2020/2021

1.  Dítě má trvalé bydliště ve školském obvodu ZŠ Vsetín, Sychrov 97 

Doplňková kritéria v případě nedostatečné kapacity školy:

a) Dítě již mělo odklad povinné školní docházky

b) Dítě má ve škole sourozence

V případě shody všech předchozích kritérií rozhoduje o pořadí los. Způsob a termín případného losování určí ředitel základní školy.

Pokud je dostatečná kapacita i po přijetí všech spádových dětí a:

2.  Dítě nemá trvalé bydliště ve školském obvodu ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Doplňková kritéria:

a) Dítě má ve škole sourozence

b) Žádost o přijetí do třídy s alternativními prvky vzdělávání

V případě shody všech předchozích kritérií rozhoduje o pořadí los. Způsob a termín případného losování určí ředitel základní školy. 


Ve Vsetíně 28.2.2020       

Mgr. Michal Molek, MBA, ředitel školy