ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápisy do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2021/2022 se letos uskuteční od 12. do 14. dubna, bezkontaktním způsobem pak od 12. do 23. dubna. Stejně jako v uplynulých letech, i letos bude pro usnadnění celého procesu přihlašování dětí k povinné školní docházce sloužit rodičům budoucích školáků, ale i školám, internetový portál www.zapis-zs-vsetin.cz. Doména se zabezpečeným přístupem poskytuje také informace o průběhu přijímání dětí do 1. ročníku základních škol.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k povinné školní docházce v době od 1. do 30. dubna. To znamená, že i rodiče, kteří z různých důvodů nestihnou splnit tuto povinnost ve dnech zápisu vyhlášených základními školami, zejména při pobytu v zahraničí nebo v případě nařízené karantény, mají do konce dubna čas vybranou školu navštívit a dítě přihlásit. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Rodiče či zákonní zástupci jsou přitom povinni dodržet při zápisu aktuální epidemiologická opatření a mohou si zvolit bezkontaktní způsob zápisu, přičemž k přihlášce připojí kopii rodného listu dítěte a souhlas se zpracováním osobních údajů. V případě nevyužití bezkontaktního způsobu přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Letos tedy budou do prvních tříd zapsány děti, které se narodily do 31. srpna 2015. Dítě narozené od 1. září 2015 do 30. června 2016 může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2015 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do června 2016 pak doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
Žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu základní školy je povinen přednostně přijmout ředitel této spádové školy. Rodiče mají však právo zvolit pro žáka kteroukoliv jinou základní školu a jít k zápisu přímo do této vybrané školy. Registrační systém k zápisu, který provozuje vsetínská radnice, byl spuštěn 1. března a budoucího žáka zde mohou jeho zákonní zástupci zaregistrovat k zápisu ve vybrané škole až do 4. dubna. Zde si mohou zájemci i předem rezervovat datum a přesný čas zápisu. "Upozorňujeme, že elektronická registrace nenahrazuje vlastní zápis, ale připravuje podmínky k jeho hladkému průběhu. Stejně tak není elektronická registrace povinnou podmínkou úspěšného zápisu dítěte do ZŠ. Kdo nemá přístup k internetu nebo upřednostňuje osobní jednání, tomu tuto službu plně poskytne škola," vysvětlil místostarosta pro školství Tomáš Pifka.
Samotný zápis se uskuteční nejprve v pondělí 12. dubna od 8.30 do 12 a od 13 do 17 hodin v ZŠ Integra, které je město Vsetín spoluzakladatelem, v dalších pěti základních školách, tedy ZŠ Rokytnice, ZŠ Ohrada, ZŠ Luh, ZŠ Sychrov a ZŠ Trávníky, u nichž je město zřizovatelem, se zápis koná v úterý 13. a ve středu 14. dubna od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin. "Po ukončení mimořádných opatření uspořádá každá škola setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy," doplnil místostarosta Pifka.
Seznam ulic spadajících do jednotlivých školských obvodů pro školní rok 2021/22 najdete na webových stránkách města Vsetína pod označením OZV 3/2018.


 • Ve Vsetíně se stanovuje doba zápisu od pondělí 6. dubna do pátku 23. dubna 2020.
 • Zápis se uskuteční pouze formálně podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 • Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nezbytné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 • V případě využití bezkontaktního způsobu přihlášení dítěte k zápisu je potřeba údaje v přihlášce doložit kopií rodného listu dítěte a doložením vyplněného vzorového souhlasu s tímto zpracováním osobních údajů.
  Škola garantuje, že kopie rodného listu dítěte bude použita výlučně za účelem ověření totožnosti dítěte v řízení o přijetí dítěte do základního vzdělávání. Ihned po ověření údajů v přihlášce škola uvedené dokumenty skartuje.

Využije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení bez doložení uvedených dokladů, bude vyzván k doplnění či předložení těchto dokladů osobně k nahlédnutí. Zákonný zástupce není povinen využít bezkontaktní způsob přihlášení.

 • Nevyužije-li zákonný zástupce bezkontaktní způsob přihlášení, bude muset podat přihlášku osobně předáním ve škole s tím, že rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce bude muset předložit k nahlédnutí pro účely ověření údajů v přihlášce.
 • V případě žádosti o odklad povinné školní docházky rodiče postupují obdobně s tím, že nemusí vyplňovat dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku. Zprávu ze školského poradenského zařízení (PPP/SPC) a od pediatra vhodí spolu s žádostí o OPŠD do schránky. Pokud nebudou mít tyto dokumenty fyzicky k dispozici v době zápisu, učiní tak v běžném termínu, tj. do 31. 5. 2020.
 • Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
  Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

a) do datové schránky školy (7j2iabh),

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

c) poštou,

d) osobní podání
- předáním ve škole: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte bude organizovat škola příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy;
- vhozením do klasické poštovní schránky, která je umístěna někde venku u vstupu do školy.

 • Po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola setká­ní se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím pro­gramem, učiteli a prostory školy (motivační část zápisu).
 • Zápis bude uskutečněn s maximálním využitím v současnosti běžných ICT nástrojů pro distanční komunikaci."

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO ZŠ VSETÍN, SYCHROV 97 PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 1. "Spádové" dítě, které mělo odklad
 2. "Spádové" dítě (4. května, Bratří Hlaviců, Dolní Jasenka, Hluboká cesta, Horní Jasenka, Horní náměstí, Hrbová, Jabloňová, Jasenecká, Jiráskova č. p. 409 a č. p. 1126, Mládí, MUDr. Františka Sovy, Na Kopečku, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Na Výšině, Nad Zámkem, Palackého, Plotky, Pod Babykou, Pod Pecníkem, Pod Vršky, Pod Zakopaniců, Podsedky, Příkrá, Radniční, Rodinná, Strmá, Sychrov, Trnková, Za Zámkem, Zahrádky.)
 3. "Nespádové" dítě, které má ve škole staršího sourozence
 4. "Nespádové" dítě
28.2.2021
Mgr. Michal Molek, MBA
ředitel školy