Školní parlament 2017-2018

logo žákovského parlamentu

2.A - Franta Dvořák

2.B - Petr Čada, Klára Studeníková

2.C - Eliška Mikáčová

3.A - Vilém Skorunka, Matyáš Fusek

3.B - Jan Kotrla

3.C - Vendula Václavíková, Dominik Takáč

4.A - Michaela Molková

4.B - Karolína Kudrnová

5.A - Kateřina Kočí, Jakub Mitura

6.A - Gabriela Vančurová, Andreas Wandrol

7.A - Dominika Holbová, Lucie Rožnovjáková

8.A - Radim Hudcovský, Petr Mikuš, Eva Kučerová

9.A - Ondřej Polách, Radim Křenek, Ondřej Orság

 

Zápis ze schůzky žákovského parlamentu 9.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archiv školní rok 2016-2017

Jednání žákovského parlamentu: 11.1. a 25.1.2017  ve školní knihovně. Sledujte změnu času u jednání dne 25.1.2017-bude zřejmě o svačinové přestávce!! Budeme Vás informovat přes třídní učitele.

* zápis č. 1   * zápis č. 2  *  zápis č. 3  * zápis č. 4  *   zápis č. 5   * zápis č. 6 * zápis č. 7  * zápis č. 8  * Zápis 9. * 

foto žákovský parlament 2016-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fotografie z akcí školy a ŽP:

 

Zvířecí útulek - Vsetín: https://zssychrov.rajce.idnes.cz/Zvireci_utulek_Vsetin

 

Jednání ŽP dne 14.12.2016- příprava sbírky pro útulek: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/ZP-14.12.2016/

 

Akce "Vánoční Jarmark"

https://zssychrov.rajce.idnes.cz/Vanocni_jarmark_2/

 

Akce "Vánoční krabice od bot"

https://zssychrov.rajce.idnes.cz/akce_Vanocni_krabice_od_bot_2016

 

6.A dělá radost dětem z mateřské školky..

https://zssychrov.rajce.idnes.cz/6.A_dela_radost_detem_ze_skolky.../

 

Akce "Mikuláš"

https://zssychrov.rajce.idnes.cz/ZS_Sychrov-_Mikulas_2016

 

 

 

ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU pro školní rok 2016/2017 :

1. A

Jana Oravcová

1.B

Klára Studeníková

1.C

Eliška Mikačová

2.A

Adam Vrána

2.B

Tereza Lusarová

2.C

Magdaléna Sokolová

3.A

Michaela Molková

3.B

Karolína Pilčíková

4.A

Kateřina Kočí

Veronika Krystyníková

Jonáš Juřínek

5.A

Tereza Janušová

Šimon Tkadlec

Julián Kaňát

6.A

Lucie Rožnovjáková

Jiří Karlík

Tomáš Křenek

7.A

Radim Hudcovský

Jaroslav Orság

Dominika Mikulaštíková

8.A

Natálie Tkadlecová

Radim Křenek

Katka Vančurová

9.A

Jan Bartoň

Sára Čotková

Jiří Mádr

FUNKCE ŽP 2016/2017

Předseda

Sára Čotková

Místopředseda

Kateřina Vančurová

Zapisovatel

Julián Kaňák, Dominika Mikulaštíková, Lucie Rožnovjáková

Nástěnkář

Tereza Janušová, Jana Oravcová, Magdaléna Sokolová, Klára Studeníková

Pokladník

Natálie Tkadlecová

Grafik

Tomáš Křenek, Ondřej Polách

Koordinátoři

Michaela Molková, Karolína Pilčíková, Jan Bartoň, Jiří Karlík, Šimon Tkadlec, Jiří Mádr

 

 

Cíle, stanovy

Činnost zahájil žákovský parlament volbou zástupců tříd v září 2015. Je tvořen zástupci tříd /1.- 9.ročník/. Třída 1. - 3. si volí jednoho zástupce, třída 4. – 9. si volí tři zástupce na funkční období jednoho školního roku, kteří reprezentují a zastupují zasedání parlamentu. Během jednání se projednávají různé problémy týkající se celé školy nebo jednotlivých tříd. Žáci zde mají možnost vyslovit své požadavky a zapojit se tak aktivně do provozu školy. Dále se zde zástupci tříd dovídají aktuální informace týkající se chodu školy.
Jednání parlamentu jsou1 krát za 14 dní, středy 7:15 - 7:50hod. Během třídnických hodin, členové parlamentu seznamují s jednáním ostatní žáky ve třídě.

Žákovský parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy

Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jim podílet se na chodu školy

Zástupci Žákovského parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití

Žákovský parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům

Snaží se vzájemně najít optimální řešení

Žákovský parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky a snaží se o naplňování cílů školy – podporovat výchovu žáků k zodpovědnosti a příkladnému životnímu stylu

 

ROLE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Předseda: podílí se na vytváření programů na schůzky, vede schůzky

Místopředseda: pomáhá předsedovi s vedením schůzky a přípravou programu

Zapisovatel/ka: má na starosti zápisy ze schůzek, je garantem nad mladšími spolužáky, pomáhá jim se zápisy ze schůzek

Nástěnkář: má na starosti nástěnku ŽP a schránku /u jídelny/

Pokladník: má na starosti rozpočet a finance ŽP

Grafik: zodpovídá za grafické návrhy letáků ŽP a za grafickou úpravu loga ŽP

Koordinátoři: připravují program schůzky, rozvíjí u členů ŽP potřebné dovednosti, tak aby ŽP fungoval co nejlépe

 

CÍLE PARLAMENTU

Aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy

Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci

Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

Sdělovat žákům (na pravidelných třídnických hodinách) připomínky vedení školy a učitelů

Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili svoje povinnosti

Vytvářet u žáků potřebu projevovat city ve svém chování, jednání a v prožívání životních situací

Vést žáky k aktivnímu přístupu při dění ve škole

Aktivně se zapojovat do akcí školy

Učit se spolurozhodovat o průběhu pořádaných akcí

Všímat si, snažit se předcházet, upozorňovat, případně pomáhat při odstranění projevů šikany

Podporovat zdravý způsob života bez drog a návykových látek

Pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt

Upevňovat zodpovědnost za své chování a jednání

Udržovat a podílet se na vytváření estetického prostředí ve škole

Dodržovat pravidla bezpečnosti ve škole i mimo ni

Naučit se šetrně zacházet s majetkem školy, vážit si pěkného prostředí ve škole i jejím okolí

 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

Zvolení zástupci prezentují názory celé třídy

Pravidelně se účastní jednání parlamentu, kde projednávají společné problémy nebo návrhy svých tříd

Žáci se účastní života školy a školních akcí

Mohou přijít s vlastními návrhy a nápady

Předkládají vedení školy své připomínky a návrhy, mohou navrhnout řešení některých problémů

Žáci podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit všechny spolužáky

STANOVY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 

Třída 1. - 3. si volí jednoho zástupce, třída 4. – 9. si volí tři zástupce na funkční období jednoho školního roku

Zvolený člen je povinen se pravidelně účastnit všech řádných i mimořádných jednání

Žákovský parlament se schází jednou za 14 dní, středy 7:15-7:50

Koordinátorem Žákovského parlamentu je vedením školy pověřen pedagog

Žákovský parlament je svolán pedagogem, který jej vede

Z každého jednání Žákovského parlamentu je proveden zápis

V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni

Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas

K přijetí návrhů je třeba nadpoloviční většiny

Rozhodnutí Žákovského parlamentu jsou pro všechny žáky závazná

Žákovský parlament se podílí na řešení problémů školy

Žákovský parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy. Rozhodnutí ředitele a vedení školy je povinen respektovat

Žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni na webových stránkách školy, nástěnce

PŘI PRÁCI V ŽÁKOVSKÉM PARLAMENTU SE ŘÍDÍME TĚMITO PRAVIDLY:

JSME SOUČÁSTÍ JEDNOHO TÝMU

NEBOJÍME SE VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR

SNAŽÍME SE O LEPŠÍ ATMOSFÉRU VE ŠKOLE

RESPEKTUJEME I NÁZORY SVÝCH MLADŠÍCH SPOLUŽÁKŮ

RESPEKTUJEME NÁZORY JINÝCH

NESKÁČEME JINÝM DO ŘEČI, POČKÁME NA DISKUZI

 

 

 

archiv školního roku 2015-16

zápis č. 1  *  zápis č. 2   * zápis č. 3  * zápis č. 4  *  zápis č. 5  *  zápis č. 6  * zápis č. 7  * zápis č. 8  * zápis č. 9  * zápis č. 10   *  zápis č. 11 * (foto)

Žákovský parlament se prezentuje (k 22.4.2016) - zde !

Schůzka žákovského parlamentu - úterý 14.6., 5 VH-klub

FOTOGALERIE- Akce Žákovského parlamentu:

Pohádkový les: https://zssychrov.rajce.idnes.cz/Pohadkovy_les_-_ZS_SYCHROV/

Žákovský parlament ze Sychrova v parlamantu v Praze: https://zssychrov.rajce.idnes.cz/Zakovsky_parlament_ze_Sychrova_v_parlamantu_v_Praze

Fairtradový piknik na hvězdárně: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/Fairtradovy-piknik-na-hvezdarne-16.5.16

Ferová snídaně, Vsetín: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/Ferova-snidane-Vsetin-14.5.2016

Hlasování ...a jednání ŽP: https://zssychrov.rajce.idnes.cz/Hlasovani..._jednani_ZP/

Komu zachrání panenka ze Sychrova život? https://www.zsvsetinsychrov.cz/news/komu-zachrani-panenky-ze-sychrova-zivot/

Ukliďme svět, ukliďme Česko: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/Uklidme-cesko-16.4.2016

Světový den zdraví :https://sychrov2.rajce.idnes.cz/7.4.2016-Svetovy-den-zdravi

Akce ŽP "Upeč bábovku": https://zssychrov.rajce.idnes. cz/Akce_Upec_bábovku

Velikonoční dílna pod taktovkou Žákovského parlamentu: https://zssychrov.rajce.idnes.cz/Akce_Velikonoce_ve_skole

Vánoční jarmark :https://zssychrov.rajce.idnes.cz/Vanocni_jarmark/

Mikuláš :https://zssychrov.rajce.idnes.cz/Mikulas/

Akce „Pijte dobrou vodu z vodovodu“ ?https://zssychrov.rajce.idnes.cz/Akce_Pijte_dobrou_vodu_z_vodovodu/#AkcePijtevoduzvodovodu.jpg

Vítězné LOGO ŽP :https://zssychrov.rajce.idnes.cz/Vitezne_LOGO_ZP/#fofovtznlogo.jpg

Hlasování o nejlepší „LOGO ŽP“ :https://zssychrov.rajce.idnes.cz/Hlasovani_O_nejlepsi_logo_ZP/

Modrý den :https://zssychrov.rajce.idnes.cz/Modry_den/

Setkání s Žákovským parlamentem v tělocvičně :https://zssychrov.rajce.idnes.cz/Setkani_s_Zakovskym_parlamentem_v_telocvicne/

 

 

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT- ZŠ Vsetín, SYCHROV 97,

 • Žákovský parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy
 •  Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jim podílet se na chodu školy
 • Zástupci Žákovského parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití
 • Žákovský parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům
 •  Snaží se vzájemně najít optimální řešení
 •  Žákovský parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky a snaží se o naplňování cílů školy – podporovat výchovu žáků k zodpovědnosti a příkladnému životnímu stylu

 

 

ČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 

pro školní rok 2015/2016 :

 

Předseda

Kateřina Vančurová

Místopředseda

Radim Křenek

Zapisovatel

Sára Čotková, Kristýna Václavíková, Nina Pinkavová,

Markéta Janošková

Nástěnkář

Natálie Marková, Natálie Tkadlecová, Kristiana Fusková

Pokladník

Eva Kaňátová, Liliana Machánková

Grafik

Ondra Polách, Sára Čotková

Koordinátoři

Eva Kaňátová, Natálie Marková, Jan Bartoň, Lukáš Černocký

                                                    

1. A

Katherin Spitzerová

1.B

Laura Kutná

1.C

David Kotrla

2.A

Michaela Molková

2.B

Liliana Machánková

3.A

Jonáš Juřínek

4.A

Nina Pinkavová

Šimon Tkadlec

Markéta Janošková

5.A

Lucie Rožnovjáková

Jiří Karlík

Tomáš Bělaška

6.A

Kristiana Fusková

Petr Mikuš

Matěj Húšť

7.A

Radim Křenek

Kateřina Vančurová

Natálie Tkadlecová

8.A

Jan Bartoň

Sára Čotková

Lukáš Černocký

9.A

Eva Kaňátová

Kristýna Václavíková

Natálie Marková

 

 • Žákovský parlament je prostor pro zapojení žáků do života školy
 • Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jim podílet se na chodu školy
 • Zástupci Žákovského parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky svých spolužáků ke vzdělávacímu procesu, školnímu prostředí a vzájemnému soužití
 • Žákovský parlament předkládá podněty, otázky a návrhy vedení školy i učitelům
 • Snaží se vzájemně najít optimální řešení
 • Žákovský parlament je prostředkem pro přenos informací mezi všemi třídami, napomáhá spolupráci mezi jednotlivými ročníky a snaží se o naplňování cílů školy – podporovat výchovu žáků k zodpovědnosti a příkladnému životnímu stylu

ROLE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 • Předseda: podílí se na vytváření programů na schůzky, vede schůzky
 • Místopředseda: pomáhá předsedovi s vedením schůzky a přípravou programu
 • Zapisovatel/ka: má na starosti zápisy ze schůzek, je garantem nad mladšími spolužáky, pomáhá jim se zápisy ze schůzek
 • Nástěnkář: má na starosti nástěnku ŽP a schránku /u jídelny/
 • Pokladník: má na starosti rozpočet a finance ŽP
 • Grafik: zodpovídá za grafické návrhy letáků ŽP a za grafickou úpravu loga ŽP
 • Koordinátoři: připravují program schůzky, rozvíjí u členů ŽP potřebné dovednosti, tak aby ŽP fungoval co nejlépe

 

CÍLE PARLAMENTU

 • Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
 • Sdělovat žákům (na pravidelných třídnických hodinách) připomínky vedení školy a  učitelů
 • Připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili svoje povinnosti
 • Vytvářet u žáků potřebu projevovat city ve svém chování, jednání a v prožívání životních situací
 • Vést žáky k aktivnímu přístupu při dění ve škole
 • Aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy
 • Aktivně se zapojovat do akcí školy
 • Učit se spolurozhodovat o průběhu pořádaných akcí
 • Všímat si, snažit se předcházet, upozorňovat, případně pomáhat při odstranění projevů šikany
 • Podporovat zdravý způsob života bez drog a návykových látek
 • Pěstovat pěkné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt
 • Upevňovat zodpovědnost za své chování a jednání
 • Udržovat a podílet se na vytváření estetického prostředí ve škole
 • Dodržovat pravidla bezpečnosti ve škole i mimo ni
 • Naučit se šetrně zacházet s majetkem školy, vážit si pěkného prostředí ve škole i jejím okolí

 PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 • Zvolení zástupci prezentují názory celé třídy
 • Pravidelně se účastní jednání parlamentu, kde projednávají společné problémy nebo návrhy svých tříd
 • Žáci se účastní života školy a školních akcí
 • Mohou přijít s vlastními návrhy a nápady
 • Předkládají vedení školy své připomínky a návrhy, mohou navrhnout řešení některých problémů
 • Žáci podněcují spolupráci mezi třídami a snaží se do svých projektů zapojit všechny spolužáky

 

STANOVY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 • Třída 1 - 3. si volí jednoho zástupce, třída 4 - 9 si volí tři zástupce na funkční období jednoho školního roku
 • Zvolený člen je povinen se pravidelně účastnit všech řádných i mimořádných jednání
 • Žákovský parlament se schází jednou za 14 dní nebo dle potřeby
 • Koordinátorem Žákovského parlamentu je vedením školy pověřen pedagog
 • Žákovský parlament je svolán pedagogem, který jej vede
 • Z každého jednání Žákovského parlamentu je proveden zápis
 • V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků odvoláni
 • Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. V případě hlasování platí: 1 člen = 1 hlas
 • K přijetí návrhů je třeba nadpoloviční většiny
 • Rozhodnutí Žákovského parlamentu jsou pro všechny žáky závazná
 • Žákovský parlament se podílí na řešení problémů školy
 • Žákovský parlament není oprávněn zasahovat do záležitostí, jejichž řešení patří do pravomoci vedení školy. Rozhodnutí ředitele a vedení školy je povinen respektovat
 • Žáci, učitelé a veřejnost jsou informováni na webových stránkách školy, nástěnce

 

PŘI PRÁCI V ŽÁKOVSKÉM PARLAMENTU SE ŘÍDÍME TĚMITO PRAVIDLY:

 • JSME SOUČÁSTÍ JEDNOHO TÝMU
 • NEBOJÍME SE VYJÁDŘIT SVŮJ NÁZOR
 • SNAŽÍME SE O LEPŠÍ ATMOSFÉRU VE ŠKOLE
 • RESPEKTUJEME I NÁZORY SVÝCH MLADŠÍCH SPOLUŽÁKŮ
 • RESPEKTUJEME NÁZORY JINÝCH
 • NESKÁČEME JINÝM DO ŘEČI, POČKÁME NA DISKUZI