výchovné poradenství

Výchovná poradkyně:

Mgr. Jana Mikulíková

Kontakty:

tel.: 571 419 794,

email:jana.mikulikova@zssychrov.cz

Konzultační den: pondělí 13.30 – 14.30 (v jiné dny dle domluvy, žáci mohou výchovnou poradkyni kontaktovat kdykoli během výuky)

 

   Výchovná poradkyně spolupracuje s učiteli, vedením školy, rodiči a žáky. Pomáhá učitelům i rodičům při řešení výukových a výchovných problémů.    

   Svou činností přispívá ke zlepšení vztahů mezi žáky, žáky a učiteli  s cílem udržet a rozvíjet dobré sociální klima školy.

   V osmých a devátých třídách se cíleně věnuje výchově k odpovědné volbě povolání, rodičům i žákům poskytuje informace o studijních oborech na středních školách.

Činnost výchovné poradkyně je zaměřena zejména na:

- poskytování metodické, koordinační, informační a poradenské služby ve škole

- spolupráci s třídními učiteli, dalšími pedagogickými pracovníky a rodiči

- sledování a evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- zajišťování vyšetření žáků v PPP, spolupráci při tvorbě IVP

- konzultace v případě výchovných, výukových či sociálních problémů

- kariérové poradenství ( volba povolání)

- zprostředkování spolupráce odborných poradenských zařízení

- depistáž a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost

Informace k přijímacímu řízení

-  Kam na školu v elektronické podobě na www.zkola.cz (přes Acrobat)

- škola obdržela od ÚP Atlasu škol Zlínského kraje

- u VP budou k dispozici informace o školách v ČR  :

                -aktuální vzdělávací nabídka

                -kontakty

                -termíny dnů otevřených dveří

                -nástavbové studium

 

- INTERNETOVÉ ADRESY SE SEZNAMEM ŠKOL

 

 Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky?

 

Informace pro žáky základních škol, kteří se hlásí ke studiu ve střední škole a jejich rodiče.

 

 Do 15. března 2015:

  • Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace v publikaci Kam na školu ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014, na www.zkola.cz, www.infoabsolvent.cz), www.burzaskol.cz/ zvážit svoje možnosti
  • Poradit se s výchovným poradcem
  • Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol a navštívit vybranou školu
  • Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala –

ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek (pokud se na daný obor studia konají) do 31. ledna

Informace naleznete zde - odkaz - čtyrleté obory

                                      odkaz - šestiletá gymnázia 

                                      odkaz - osmiletá gymnázia

 

V případě, že střední škola koná přijímací zkoušky, obdržíte pozvánku k přijímacím zkouškám 14 dnů před konáním přijímací zkoušky.

 

V případě přijetí:

 

Do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí odevzdat řediteli SŠ zápisový lístek.

Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

 

V případě nepřijetí:

 

Zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (nedoručili zápisový lístek).

Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí.

Bude-li odvolání zamítnuto (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti studia ve 2. kole přijímacího řízení na www.zkola.cz nebo www stránkách zvolené další školy. 

 

Informace o zápisovém lístku

 

V paragrafu 60a zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění se uvádí:

 

„K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání a formy vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek.“

 

 „Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.“

 

„Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.“

 

„Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí.“

 

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek uchazeč neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.

 

Vzhledem k tomu, že žádost o vydání náhradního zápisového lístku musí být opatřena podpisem uchazeče, případně ještě podpisem zákonného zástupce uchazeče, není možné podat žádost   e-mailovou adresou.

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————–

 

Vzor žádosti o vydání náhradního zápisového lístku

 

 

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku:

 

 

Jméno a příjmení žadatele:

 

Datum a místo narození žadatele:

 

Místo trvalého pobytu žadatele:

 

 

 

 

Čestné prohlášení:

 

Prohlašuji, že původní zápisový lístek nebyl uplatněn a ani nebude uplatněn ve střední škole při přijímacím řízení.

 

 

Podpis uchazeče:

 

 

Podpis zákonného zástupce: