výchovné poradenství

Výchovná poradkyně:

Mgr. Jana Mikulíková

Kontakty:

tel.: 571 419 794, 603 874 639

email:

Konzultační den: pondělí 13.30 – 14.30 (v jiné dny dle domluvy, žáci mohou výchovnou poradkyni kontaktovat kdykoli během výuky)

 

   Výchovná poradkyně spolupracuje s učiteli, vedením školy, rodiči a žáky. Pomáhá učitelům i rodičům při řešení výukových a výchovných problémů.    

   Svou činností přispívá ke zlepšení vztahů mezi žáky, žáky a učiteli  s cílem udržet a rozvíjet dobré sociální klima školy.

   V osmých a devátých třídách se cíleně věnuje výchově k odpovědné volbě povolání, rodičům i žákům poskytuje informace o studijních oborech na středních školách.

Činnost výchovné poradkyně je zaměřena zejména na:

- poskytování metodické, koordinační, informační a poradenské služby ve škole

- spolupráci s třídními učiteli, dalšími pedagogickými pracovníky a rodiči

- sledování a evidenci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

- zajišťování vyšetření žáků v PPP, spolupráci při tvorbě IVP

- konzultace v případě výchovných, výukových či sociálních problémů

- kariérové poradenství ( volba povolání)

- zprostředkování spolupráce odborných poradenských zařízení

- depistáž a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost

Informace k přijímacímu řízení

-  Kam na školu v elektronické podobě na www.zkola.cz ( přes Acrobat)

- škola obdržela od ÚP 6 kusů Atlasu škol Zlínského kraje

- u VP budou k dispozici informace o školách v ČR  :

                -aktuální vzdělávací nabídka

                -kontakty

                -termíny dnů otevřených dveří

                -nástavbové studium

 

- INTERNETOVÉ ADRESY SE SEZNAMEM ŠKOL

 

 Informace pro žáky základních škol, kteří se hlásí ke studiu ve střední škole a jejich rodiče.

 

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky -  do 1. března 2017:

 

  • Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se na internetu (informace v publikaci Kam na školu ve Zlínském kraji pro školní rok 2017/2018, Allas školství, na www.zkola.cz, www.infoabsolvent.cz, www.burzaskol.cz), zvážit svoje možnosti
  • Poradit se s výchovným poradcem
  • Zjistit si dny otevřených dveří vybraných škol a navštívit vybranou školu
  • Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání stanovila –

ředitel střední školy je musí zveřejnit  do 31. ledna 2017

  • Obstarat si 1 přihlášku– buď v ZŠ, nebo v prodejnách SEVT, nebo z webových stránek MŠMT
  • Vyplnit přihlášku – zkopírovat ji a nechat si na obou potvrdit prospěch na ZŠ (všechny podpisy a razítka musí být v originále)
  • Odevzdat přihlášky střední škole - do 1. března 2017
  • Vyzvednout si v základní škole zápisový lístek  - do 1. března 2017

 

Podávání přihlášek

 

Přihlášky ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2017/2018 se podávají na tiskopisech, které stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

U oborů s talentovou zkouškou může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky do 30. listopadu 2016 (podáním přihlášky není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku do oborů bez TZ);

Do oborů bez talentové zkoušky může uchazeč podat nejvýše 2 přihlášky do 1. března 2017.

 Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Ředitel rozhodne podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky.

Uchazeč připojí k přihlášce doklady, které jsou stanoveny v § 1 vyhlášky. Ne vždy je nutné, aby uchazeč předkládal všechny doklady uvedené v této vyhlášce - podle potřeby a v návaznosti na stanovená kritéria pro přijetí ke vzdělávání ve střední škole, např. doklad o zdravotní způsobilosti, posudek o zdravotním postižení nebo znevýhodnění, doklady o výsledcích v odborných soutěžích nebo doklady o dalším dosaženém vzdělání.

Ve všech oborech vzdělání s maturitní zkouškou (včetně oboru Gymnázium se sportovní přípravou) se koná vždy jednotná zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace v rozsahu stanoveném RVP ZV (zadání, distribuci, zpracování a hodnocení testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se netýká oborů s talentovou zkouškou skupiny „82“

 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

1. termín: 12. dubna 2017 (4leté obory)

                  18. dubna 2017 (6letá a 8letá gymnázia)

2. termín: 19. dubna 2017 (4leté obory)

                  20. dubna 2017 (6letá a 8letá gymnázia)

                                     

Náhradní termín (všechny obory vzdělání):

    1. termín: 11. května 2017

    2. termín: 12. května 2017

 

Může být stanovena rovněž školní přijímací zkouška.

Školní přijímací zkoušky (ŠPZ)

maturitní obory - od 12. dubna do 28. dubna 2017;

ostatní obory - od 22. dubna do 30. dubna 2017.

Talentové zkoušky (TZ)

obory skupiny „82“ od 2. ledna do 15. ledna 2017;

Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do  15. února 2017 (+ JPZ);

konzervatoře od 15. ledna do 31. ledna 2017.

Každý uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat dvakrát (do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů):

v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí;

ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.

Pokud se uchazeč k přijímací zkoušce nedostaví:

jen vážné důvody (např. zdravotní);

písemná omluva do 3 dnů řediteli dané školy;

náhradní termín JPZ stanovilo MŠMT:     1. termín: 11. května 2017;

                                                                2. termín: 12. května 2017.

náhradní termín ŠPZ a TZ stanoví ředitel školy

 

V jednotlivých kolech PŘ hodnotí ředitel školy uchazeče podle:

Hodnocení na vysvědčeních z předcházejícího vzdělávání.

Výsledky jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení -výsledky zpřístupněny Centrem do 28. dubna - JPZ se podílí na celkovém hodnocení nejméně 60%, G sportovní 40%.

(do celkového hodnocení se započítává lepší výsledek testů)¨

Výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena.

Ředitel může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné  nebo školní přijímací zkoušce jako nezbytnou podmínku pro přijetí.

 

Ukončení hodnocení - oznámení zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (ve škole + internet - min. 15 dnů) a nepřijatým uchazečům se zasílá rozhodnutí o nepřijetí.

Obory s MZ: ředitel ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění Centrem, Centrum zpřístupní hodnocení nejpozději do 28. dubna.

Ostatní obory: do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky.

Pokud se jednotná ani školní přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel výsledky od 22. do 30. dubna 2017.

Další kola přijímacího řízení

Počty volných míst oznamuje ředitel střední školy KÚ, poté informace zveřejňovány na www.zkola.cz

V rámci hodnocení výsledků může ředitel zohlednit výsledky jednotné zkoušky (a určí náhradní způsob hodnocení pro uchazeče, kteří JPZ nekonali).

Školní přijímací zkouška (pokud je stanovena) se koná nejdříve 14 dní po vyhlášení dalšího kola.

 Pozvánka se zasílá nejpozději 7 pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky.

 

V případě přijetí:

 

Do 10 pracovních dnů  ode dne oznámení - zveřejnění rozhodnutí.  odevzdat řediteli SŠ zápisový lístek.

Nebude-li zápisový lísek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

ZL se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

 

V případě nepřijetí:

Odvolání se podává písemně u příslušné střední školy ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí

                               Ředitel              

     Autoremedura                      postoupí celý spis KÚ

                                                    (30 dnů)

     

Platí pro školy všech zřizovatelů.

Bude-li odvolání zamítnuto (nebo jsem ho nepodal), podívat se na další možnosti studia ve 2. kole přijímacího řízení na www.zkola.cz nebo www stránkách zvolené další školy. 

 

 

Informace o zápisovém lístku

 

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět.

To neplatí v případě  kdy:

- uchazeč chce uplatnit zápisový lístek v rámci přijímacího řízení, kde byl přijat na základě odvolání.

- uchazeč již uplatnil ZL na některý  z oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat na „klasickou“ střední školu.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka dané střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

 

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává na základě písemné žádosti orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek. Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek uchazeč neuplatnil ani neuplatní ve střední škole.

 

Vzhledem k tomu, že žádost o vydání náhradního zápisového lístku musí být opatřena podpisem uchazeče, případně ještě podpisem zákonného zástupce uchazeče, není možné podat žádost   e-mailovou adresou

Vzor žádosti o vydání náhradního zápisového lístku

 

 

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku:

 

Jméno a příjmení žadatele:

 

Datum a místo narození žadatele:

 

Místo trvalého pobytu žadatele:

 

Čestné prohlášení:

 

Prohlašuji, že původní zápisový lístek nebyl uplatněn a ani nebude uplatněn ve střední škole při přijímacím řízení.

 

Podpis uchazeče:

 

Podpis zákonného zástupce:¨

 

 

 

VZOR ODVOLÁNÍ

 

Adresa školy

Odvolání se vždy zasílá pouze na adresu školy - ne na krajský úřad.

 

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání

 

Odvolávám se proti rozhodnutí školy, NÁZEV STŘEDNÍ ŠKOLY, o nepřijetí mého syna/dcery JMÉNO a PŘÍJMENÍ, datum narození, bydliště, ke vzdělávání v oboru vzdělání NÁZEV a KÓD OBORU VZDĚLÁNÍ a forma vzdělávání.

 

K odvolání uvádím tyto důvody: VYPSAT v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí.

 

 

V……………………. dne……………

 

 

Jméno uchazeče a zákonného zástupce;

 

Podpis uchazeče a zákonného zástupce;

 

Adresa pro zaslání rozhodnutí o odvolání;

 

Zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám.