XVI. krajská konference EVVO ve Zlíně

10.12.2016 09:11

Dne 1.12.2016 se ve Zlíně konala už šestnáctá krajská konference EVVO (environmentální výchovy, vzdělávaní a osvěty).

Letošní téma znělo „Odkud se bere jídlo“, anebo „Jídlo s příběhem“.

Téma je aktuální, a to i v naší škole, kde byly zavedeny zdravé svačinky pro děti a jsme sympatizanty projektu Skutečně zdravá škola.

Součástí konference bylo i vyhlášení krajských cen EVVO ve Zlínském kraji a my jsme byli opět mezi nominovanými, a to hned dvakrát…

 

 1. Škola, školské zařízení/vzdělávací instituce/nezisková organizace.

Nominovány mohou být organizace: školy, školská zařízení, NNO, vzdělávací instituce, které dlouhodobě vykonávají činnosti či realizují projekty v oblasti EVVO a ovlivňují tak dění na místní či regionální úrovni – nominace za: ZŠ Vsetín, Sychrov se v rámci výuky i mimovyučovacích činností už léta orientuje na oblast environmentální výchovy, osvěty a vzdělávání. Má svůj dlouhodobý plán rozvoje EV i akční roční plány, které pravidelně vyhodnocuje a obnovuje. Plán EV je přílohou ŠVP a jeho podíl na vzdělávacích aktivitách je výrazný. (více viz příloha)

 • Ve škole funguje systém, že nejen vyučující a další pedagogové vzdělávají žáky, ale zejména žáci se vzájemně od sebe učí a vedou se k EV aktivitám, například když žáci 2.st. připravují aktivity a akce pro žáky 1.st. atd. (do výuky, odpoledne pro družinu atd.)
 • V rámci vzdělávání probíhají aktivity typu hrátky se zvířátky, pozvání starších žáků do hodin výuky mladších s EV programem, mapování vzácných druhů rostlina živočichů pro celostátní databáze, kdy starší zkušení badatelé „zaučují mladší“, výstupy této práce prezentují na veřejně přístupném webu Fotoatlas přírody okolí školy (již 11 let)
 • Škola (žáci) mapují nejen vzácné druhy organismů, ale mapují výskyt všech organismů a sledují také geologii v PP Vršky-Díly a Ježůvka, včetně dohledu na managementem.
 • Škola se účastní pravidelně kampaní LÍSKY, z.s. (stromy, ptáci, fair-trade + regionální potraviny…)
 • Škola se zapojuje do projektů s EV tématikou, sama je opakovaně nositele a realizátorem projektů podpořených ze Zlínského kraje i EU

Např. 

 * propagace šetrného vztahu k přírodě při výrobě energie- noc vědců (září)

 • Zapojení do projektu 72 hodin pro lidi, přírodu a místo kde žiješ (podzim-jaro)
 • Zapojení do projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko (mapování černých skládek a úklid přírody kolem sebe) podzim-jaro
 • Škola nese titul Fairtradová škola a aktivity neustále prohlubuje a propaguje
 • Realizace projektu Poznáváme přírodu společně včetně výstupů několika vzdělávacích materiálů
 • Spoluorganizátor žákovské badatelské konference ŽA-BA-KO, realizátor badatelské výuky a přístupů ke vzdělávání v přírodovědných předmětech
 • Propagátor EVVO

Veškeré tyto aktivity jsou možné díky podpoře vedení školy a naladění pedagogického kolektivu, který se v oblasti EV ochotně angažuje a dále vzdělává, zejména kolegyně 1.st., což je velký přínos, protože zájem dětí o přírodu, její ochranu a péči o ni je podchycen v raném věku.

 

 1. Projekt/aktivita EVVO realizovaný/á na území Zlínského kraje.

Nominován může být projekt, realizovaný na území Zlínského kraje, financovaný z různých zdrojů, který svým pojetím a rozsahem významně obohatil činnost školy či organizace, měl výrazný dopad na život obce či regionu, byl prezentován veřejnosti a byl úspěšně realizován v plném rozsahu. Nominace za: Projekt Poznáváme přírodu společně, který byl realizován v ZŠ Vsetín, Sychrov 97 s pomocí stálých partnerů školy (LÍSKA z. s. a Muzeum regionu Valašsko, p.o. ) a podpořen z  PF04-15 Podprogramu „podpora ekologických aktivit v kraji“ byl realizován v posledních čtrnácti měsících v letech 2016 i 2015 a přímo „zasáhl“ a ovlivnil přímo více než 500 osob, žáků, rodičů, ale i přátel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 i návštěvníků Muzea regionu Valašsko. Prostřednictvím pokračujících aktivit i nadále propaguje problematiku EV… Výstupy projektu budou využívány při školeních, při výuce budoucích učitelů na UP v Olomouci, a ukázkách příkladů dobré praxe. Cílem projektu byla a stále je podpora badatelsky orientovaného vzdělávání v rámci školní výuky i mimoškolních a volnočasových aktivit žáků a jejich rodin.

Cílů bylo dosahováno: mapováním biodiverzity okolí školy, vytipováním možností ochrany přírody a krajiny, hlavně v oblasti sídliště Sychrov a Přírodní památky Vršky-Díly (PP) a následně zveřejňováním poznatků na školním webovém Fotoatlase, či zpracováním do prezentace na žákovské konferenci ŽA-BA-KO, v Regionální učebnici a Průvodcích PP pro rodiče s dětmi, vydáním výukových materiálů a pexesa v počtu 13 různých materiálů (mino výše vyjmenované) osvětou pro veřejnost, realizováním společných vycházek a odpoledních aktivit ve škole i u partnera (např. výstavy, besedy a přednášky atd.)

Velkým přínosem bylo, že se na akcích přímo aktivně podíleli sami žáci.

Díky projektu byla rozvíjena spolupráce s LÍSKOU, z. s., Muzeem regionu Valašsko, p . o.(MuRV), a Městem Vsetín.

Došlo k aktivnímu zapojení do osvětových kampaní LÍSKY.

Projekt nastartoval aktivity školy, které stále trvají a jeví se jako dlouhodobý trend, že „vydrží“ i v dalších letech.

Bylo vytvořeno 10 nových interaktivních terénních výukových programů pro žáky (aplikovatelných do volnočasových akcí pro veřejnost) a k nim vydány vzdělávací materiály formou „trojskládačky).

Z materiálů žáků byla vytvořena 3 vzdělávací pexesa využívaná ve výuce.

Byla vydána regionální učebnice s názvem: Přírodní památka Vršky-Díly, návrh terénních cvičení, regionální učebnice a metodika pro výuku v terénu.

Byl vydán 2 průvodce přírodou okolím Sychrova (školy), pro účely výuky i běžných vycházek rodin s dětmi.

 

 To vše a nejen to, je práce žáků a pedagogů v naší škole.

Na aktivitách se děti podílí buď v rámci výuky, ale mnohem častěji a aktivněji dobrovolně, po výuce, po své práci.

Jsme rádi, že máme ve škole aktivní žáky a těšíme se, že se nám bude stále dařit je takto motivovat.

 

Fotografie: https://sychrov2.rajce.idnes.cz/1.12.-konf-EVVO-Zlin/

 

Jaroslava Ševčíková