Jsme úspěšní při získávání grantů

16/06/2015 17:35

ZŠ Vsetín, Sychrov 97 podala v předchozím období dvě žádosti do výzev Zlínského kraje a to:

1. Podprogram na podporu ekologických aktivit v kraji, kde jsme uspěli s projektem „Poznáváme přírodu společně“, z celkové částky 115 000,-Kč jsme získali od Zlínského kraje částku 85 tisíc, tedy plnou částku, kterou jsme žádali. Hlavním cílem projektu je :

-podpora badatelsky orientovaného vyučování žáků školy zejména v rámci výuky, ale i v rámci mimoškolních a volnočasových badatelských aktivit

-mapování biodiverzity okolí školy, sledování možností ochrany přírody a krajiny, zejména oblast sídliště Sychrov a Přírodní památky Vršky-Díly (dále PP) a zveřejňování poznatků (nejen na školním webovém Fotoatlase), zpracování do výstupů, prezentace na ŽA-BA-KO (žákovské badatelské konferenci), v připravované Regionální učebnici a Průvodcích PP pro rodiče s dětmi

-environmentální výchova, vzdělávání a osvěta v rámci ŠVP dle aktivit viz výše, je součástí školního dlouhodobého plánu EVVO.

S projektem již měli možnost se setkat i rodiče žáků a další příležitosti nás čekají v novém školním roce. Získané finanční prostředky budou využity zejména na vydání publikací a na drobné odměny a ceny pro děti, účastníky projektu.

 

2. V rámci Podprogramu podpory škol v oblasti prevence rizikových typů chování jsme obdrželi finanční podporu na projekt s názvem: Holocaust očima dětí, říkáme ne antisemitismu, rasismu a xenofobii. V tomto projektu obdržíme ze Zlínského kraje přes dvacet tisíc korun, opět na konkrétní položky rozpočtu, směrované zejména do publikací, výukových materiálů a k žákům.

 

Za úspěšností v rámci podávání žádostí o dotace stojí dlouholeté zkušenosti, hodně úsilí a práce navíc, a to nejen učitelů, ale také aktivních žáků naší školy, kteří chtějí poznávat svět i mimo školní výuku, i když ta je samozřejmě prioritou. Výuka a školní vzdělávání je základem pro veškeré další žákovské činnosti, a to nejen v rámci těchro projektů. Jen na kvalitních základech se dá stavět...

Chtěla bych touto cestou poděkovat zejména žákům končící 9. A a vyslovit přání, aby je nastupující „nejstarší“ žáci školy, plnohodnotně v jejich aktivitách a ochotě pracovat navíc, nahradili… co víc si může učitel přát?

 

J. Ševčíková