Oznámení o zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2015/2016

27/01/2015 22:22

Podle ustanovení § 46 odst. 1 a v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o před­školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamují ředitelé základních škol zřizovaných městem Vsetín místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/2016.

 

Doba zápisu

Základní škola Vsetín, Luh 1544

Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436

Základní škola Vsetín, Sychrov 97

Základní škola Vsetín, Trávníky 1217

stanovují dobu zápisu k základnímu vzdělávání takto:

v úterý                  3. února 2015    od 10:00 hodin do 12:00 hodin a od 14:00 hodin do 16:00 hodin

ve středu              4. února 2015    od 10:00 hodin do 12:00 hodin a od 14:00 hodin do 16:00 hodin

 

Základní škola INTEGRA Vsetín 

stanovuje dobu zápisu k základnímu vzdělávání takto:

v pondělí              2. února 2015     od 09:00 hodin do 12:00 hodin a od 13:00 hodin do 16:00 hodin

 

Místo zápisu

Místem zápisu k základnímu vzdělávání je příslušná základní škola.

 

Organizace zápisu

1.       Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to nejpozději do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (ustanovení § 36 odst. 4 platného školského zákona).

2.       Rodiče (zákonní zástupci) přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.

3.       Zapsány budou děti, které se narodily do 31. srpna 2009. Dítě narozené od 1. září 2009 do 30. června 2010 může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2009 je potřeba doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června 2010 je potřeba doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

4.       O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel. Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v jejím školském obvodu.

5.       Rodiče (zákonní zástupci) mají právo zvolit pro žáka jinou než spádovou školu. V tomto případě jdou rodiče (zákonní zástupci) s dítětem k zápisu na vybranou základní školu.  

 

Školské obvody spádových ZŠ na území města Vsetín jsou stanoveny vyhláškou města Vsetín č. 3/2013 z 10. 12. 2013.

Školský obvod spádové základní školy je část města vymezená názvem čtvrti, názvy jednotlivých ulic nebo názvy jednotlivých ulic s uvedením čísla popisného jednotlivého domu.

Školské obvody jednotlivých základních škol se stanovují takto:

l. Základní škola Vsetín, Luh 1544

ULICE: Červenka, Dlúhé,  Havlíčkova, Hanžlov,  Jasenice, Jasenická,  Kobzáňova, Luh, Malý Skalník, Na Kamencoch, Na Plavisku, Na Stráni, Nad Kovárnou, Nádražní, náměstí Svobody, Plotky, Pod Pecníkem, Pod Strání, Smetanova, Stará cesta, Sušilova, Svornosti, Šibeňák, Tichá, Technická, Tyršova, U Hřiště, U Koupaliště, U Skláren, Velký Skalník, Za Díly, Zbrojovácká, Žerotínova.

2. Základní škola Vsetín, Sychrov 97

ULICE: Bratří Hlaviců, Dolní Jasenka, Dušná, Hluboká cesta, Horní Jasenka, Hrbová, Jasenecká, Jabloňová, Jiráskova 409, MUDr. Františka Sovy, Mládí, Na Kopečku, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Na Výšině, Nad Zámkem, Ohýřov, Palackého, Podsedky, Pod Vršky, Pod Zakopaniců,  Příkrá, Radniční, Rodinná, Strmá, Sychrov,  Trnková, Ul. 4. května, Zahrádky.

3. Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

ULICE: Dětská, Generála Klapálka, Hluboké, Horská, Klidná, Lesní, Lidická, Luční,  Nad Školou, Nemocniční, Nepřejov, Ohrada, Ruská, Slovenská,  Turkmenská, U Bečvy, U Huti, U Splavu.

4. Základní škola Vsetín, Rokytnice 436

ULICE: Amerika, Benátky, Družstevní, Janišov, Konečná , Korejská, Krátká, Machalův dvůr, Michala Urbánka,  Moskva, Na Dolansku, Na Hrázi, Na Lapači,  Na Rovině, Na Rybníkách, Mostecká, Okružní, Pod Bečevnou, Pod Žamboškou, Poschla 2083, Příčná, Rokytnice, Sadová, Štěpánská  - domy č. p. 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1109, Těšíkov, U Křivačkárny, U Trati, Záviše Kalandry.

5. Základní škola Vsetín, Trávníky 1217

ULICE: Bobrky, Dělnická, Dolní náměstí, Družby,   Dukelská,  Hlásenka, Jiráskova ( mimo č.p. 409), Josefa Sousedíka,  Lázky, Matouše Václavka,  Na Příkopě, Poschla 2082, Potůčky,  Semetín, Svárov, Školní, Štěpánská – domy č. p. 1514, 1821, 1822, 1823, Tataláky,  Vesník, V Zahrádkách,  Zahradní, Zelená.