Projekt Dynamická inkluze v naší škole vstupuje do své poslední třetiny

17.12.2019

V září 2017 vyšla v platnost novela školského zákona, která mimo jiné upravuje podmínky vzdělávání v ČR. V této době se velmi intenzivně začal skloňovat pojem inkluze ve školství - tedy stav, kdy jsou do běžné výuky zařazovány také děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Téma inkluze od počátku vyvolává mezi širokou veřejností rozporuplné reakce. Jedni jsou pro a jiní proti. Argumentů na jedné i druhé straně je spousta. Nepopiratelnou pravdou je, že jsou kladeny mnohem vyšší nároky na samotné učitele.

Projekt Dynamické inkluze přichází s pomocí pro učitele, kteří mají ve třídě děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Základem je dobře připravit učitele na novou formu práce se skupinami žáků, kdy každá z nich má jinou dynamiku, jinak reaguje na podněty a vyžaduje odlišný přístup a způsob práce. V listopadu 2017 se rozběhl tříletý projekt, který bychom Vám rádi krátce představili.


Projekt Dynamická inkluze probíhající v šesti školách našeho kraje, vstupuje do posledního, třetího roku. Ve Zlínském kraji je do projektu zapojena i naše ZŠ.

Na samotném počátku projektu byli zapojení pedagogové seznámeni s již existujícími produkty diagnostiky určenými pro školy a školská zařízení. Všichni měli možnost si je vyzkoušet a následně s pomocí odborníků interpretovat svůj vlastní "profil učitele". Pedagogům byly vysvětleny základní principy práce s diagnostickou metodou určenou pro jednotlivce a skupinu a její možnosti a přínosy.

Na pravidelných workshopech v jednotlivých centrech kolegiální podpory se pedagogové společně s lektory metody, psychology a speciálními psychology učili s profily třídních skupin i učitelů pracovat a analyzovat výstupy. Učitelé velmi rychle pochopili výhody práce s přesnými a často novými informacemi, které přináší diagnostika.

Mohlo by se zdát, že diagnostická metoda poukazuje na nedostatky učitelů a jejich chyby, ale není to tak. Metoda dává pedagogům užitečné informace o tom, jaké jsou jejich silné stránky, o které se mohu opřít, jaká jsou rizika, s nimiž se musí počítat a o nichž je dobré vědět. Také přináší informace o tom, jak funguje skupinová dynamika třídy a jaký způsob práce a komunikace je pro skupinu vhodný. Poukazuje na to, kde jsou rizika skupiny a jak mohou učitelé se třídou pracovat v její prospěch.

Projekt Dynamická inkluze je tříletý a končí v říjnu příštího roku. V současné fázi se účastníci projektu soustředí především na profily konkrétních tříd, a jejich vývoj v čase. Zaměřují se na konkrétní problémy skupin, proměny a interpretaci změn, které souvisejí s postupem žáků do vyššího ročníku, nebo s přechodem na druhý stupeň základní školy. Zabývají se problematikou změny atmosféry vztahů ve třídách např. po odchodu žáků do škol víceletých gymnázií. Učitelé dostávají od psychologů působících v projektu také podpůrné informace o vývojových obdobích a zákonitostech individuálního vývoje dětí. Řeší se také spolupráce v pedagogických sborech, různé pedagogické styly a metody jejich práce. Nejdůležitější v celém projektu je ale pozitivní přínos pro samotné pro žáky

Naším mottem je DYNAMICKÁ INKLUZE a jsme moc rádi, že první pozitivní výsledky tohoto projektu jsou viditelné.