dokumenty

Základní škola Vsetín, Sychrov 79

Vnitřní řád školního klubu

 

Cíl školního klubu

Školní klub slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy.

Zřízení školního klubu

Školní klub je řízen ředitelem školy. Má jedno oddělení a má k dispozici samostatné prostory v pavilonu mimoškolní výchovy. Školní klub bude využívat i jiných prostor školy např. tělocvičnu, školní hřiště, kuchyňku. Ředitel školy schvaluje program činnosti školního klubu.

Provoz školního klubu

Školní klub je otevřen denně od pondělí do pátku, a to:

Pondělí  11:40 - 16:30 hod

Úterý     11:40 - 15:30 hod

Středa   11:40 - 15:00 hod

Čtvrtek  12:30 - 15:30 hod

Pátek     11:40 - 15:00 hod

Do školního klubu přichází děti od 4.- 9tř.. , kteří podali písemnou přihlášku do ŠK, přicházejí po vyučování samostatně. Pedagogický pracovník zodpovídá za žáky při vstupu do místnosti. Pokud ředitel školy vyšle pedagogického pracovníka jako pedagogický doprovod na akci školy, je po tu dobu školní klub uzavřen.

Docházka do školního klubu

Je určena dobou, která vyhovuje požadavkům žáka. Po opuštění ŠK vychovatelka za žáka neodpovídá.

Činnosti školního klubu se mohou zúčastnit i žáci nezařazení do školního klubu, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do školního klubu.

Žák se řídí školním řádem a vnitřním řádem ŠK.

Do tělocvičny musí mít žák sportovní obuv a oblečení.

Vstupné na kulturní pořady a zájezdy si hradí žáci sami.

Každý žák si denně zapisuje příchod a odchod do docházkového sešitu.

Bezpečnost žáků ve školním klubu

Děti přicházejí do školního klubu samostatně po vyučování. Do kroužků odchází také samostatně a samostatně se i vrací. Pokud se žák zraní v době provozu ŠK, je povinen neprodleně úraz nahlásit vychovatelce ŠK.

Vychovatelka ručí za bezpečnost dětí po vstupu do třídy a na akcích školy.

Informace o akcích školního klubu

Rodiče jsou informováni o akcích školního klubu

- Na webu školy www.zsvsetinsychrov.cz

- Na nástěnce u dveří školního klubu

- Písemně na jednotlivé akce, pokud je to nutné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyloučení ze školního klubu

Pokud dítě opakovaně hrubě porušuje zásady slušného chování, projevuje nekázeň, poškozuje majetek a zařízení školy, bude ze školního klubu vyloučeno po projednání s rodiči a ředitelem školy.

Dokumentace školního klubu

Vychovatelka školního klubu vede tuto povinnou dokumentaci:

a) Zápisový lístek žáků, přihlášených k pravidelné docházce

b) Přehled výchovně vzdělávací práce

c) Docházkový sešit odpoledního provozu

 

 

Ve Vsetíně, 1. 9. 2015